REGULAMIN LOCKED

ZASADY OGÓLNE
1. Wszyscy Klienci LOCKED zobowiązani są do dobrej zabawy.
2. Osoby dokonujące rezerwacji w LOCKED poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika LOCKED zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry a także przestrzegania wszystkich jego punktów.
3. W celach organizacyjnych, prosimy o przybycie 10 minut przed godziną rezerwacji.
4. Pracownik LOCKED może odmówić przyjęcia Klientów lub ograniczenia czasu gry, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 10 minut względem godziny rezerwacji.
5. Na terenie LOCKED obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających.
6. Do Gry Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość.
7. LOCKED zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 6. (nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji dla Klienta).
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie wynikające z winy Uczestników, osób trzecich lub wskutek działania siły wyższej oraz za zagrożenia bezpieczeństwa Uczestników wynikające z niezastosowania się Uczestników do postanowień Regulaminu.
9. LOCKED uprasza o niekorzystanie (w trakcie Gry Escape Room) z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, kalkulatorów, latarek i innych urządzeń elektronicznych, jednakże w wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza możliwość korzystania jedynie z telefonów komórkowych.
10. Wszystkie przedmioty wymienione w punkcie 8., przed rozpoczęciem Gry Escape Room, można pozostawić w recepcji, po zakończeniu gry, odebrać je z powrotem.
11. LOCKED nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie pozostawienia ich na terenie lokalu.
12. Pracownik LOCKED posiada prawo przerwania Gry Escape Room, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).
13. Wszystkie pokoje Gier Escape Room są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).
14. W razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientom, pracownik LOCKED ma możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie Gry Escape Room.
15. Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników Gry Escape Room odpowiedzialność materialną ponosi Klient.
16. Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem Gry Escape Room, proszone są o kontakt z pracownikiem.

REZERWACJE
17. W celu rozpoczęcia Gry Escape Room należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji).
18. Rezerwacji dokonać można: poprzez stronę www.locked.com.pl (w zakładce rezerwacje), telefonicznie (tel. 602-382-563) lub na miejscu (Piła ul. Bydgoska 26A)
19. Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz ewentualne uwagi .
20. W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np.: urodziny, wieczór panieński/ kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.
21. W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.
22. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, co najmniej 24 godziny przed wybranym terminem. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (tel. 602-382-563) lub mailowy (biuro@locked.com.pl) w celu udostępnienia terminu innym osobom.

GRA
23. W pokojach LOCKED Gra Escape Room trwa maksymalnie 60 min.
24. W Grze Escape Room udział może wziąć od 2 do 4 osób.
25. Minimalny wiek umożliwiający udział w grze wynosi to 15 lat
26. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w grze pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej. W przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku minimalnego wieku Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wieku Uczestnika na podstawie okazanego dokumentu poświadczającego wiek (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna). Organizator może odmówić wstępu osobom niespełniającym wymagań wiekowych.

PŁATNOŚCI
27. Koszt jednej Gry Escape Room wynosi 140 PLN.
28. Płatności za Grę Escape Room dokonać można w formie gotówki lub vouchera.

VOUCHERY
29. Koszt vouchera wynosi 140PLN.
30. Voucher uprawnia do jednorazowej Gry Escape Room w jednym, wybranym przez Klienta pokoju.
31. Voucher zakupić można na miejscu (Piła ul. Bydgoska 26A) oraz online (biuro@locked.com.pl)
32. Ważność vouchera zakupionego na miejscu trwa 3 miesiące i liczona jest od dnia zakupu.
33. W przypadku zakupu online, ważność vouchera trwa 3 miesiące i liczona jest od dnia zaksięgowania wpłaty.
34. Zakup vouchera nie gwarantuję pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji.
35. W celu wykorzystania vouchera, należy wręczyć go pracownikowi przed rozpoczęciem Gry Escape Room.

POZOSTAŁE
36.W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.